سیستم پذیرش مددجو

شرایط پذیرش

داشتن مدارک : فوت نامه – قیم نامه – شناسنامه مرحوم و کلیه اعضای خانواده

فرزندان محصل زیر 14 سال و دانشجو

عضویت در ارگانهای دولتی : بهزیستی یا کمیته امداد

منطقه سکونت در تهران و اطراف تهران باشد

عدم عضویت در مراکز خیریه دیگر

عدم دریافت حقوق مستمری شامل سازمان های تامین اجتماعی-خدمات درمانی و غیره

حتی الامکان داشتن معرف شناخته شده

حتی الامکان عضویت در ارگانهای دولتی مانند کمیته امداد یا بهزیستی

مدارک لازم جهت مصاحبه

اصل شناسنامه مرحوم و تمامی اعضای خانواده

اصل برگ فوت مرحوم

دفترچه کمیته امداد در صورت عضویت

قیم نامه، حضانت نامه، ضم امین

صورت ریز اموال مرحوم-از اداره سرپرستی محل تهیه فرمائید

اصل سند منزل یا اجاره نامه رسمی

معرفی نامه کتبی در صورت داشتن معرف

کارنامه تحصیلی دانش آموزان و اشتغال به تحصیل

مهاجر نباشند-حداقل سه سال در محل فعلی ساکن باشند

ضمناً این موسسه در راستای حمایت از نیازمندان خاص اقدام به تشکیل انجمن حامیان نموده که این افراد را بر مبنای شرایط و نیازمند بودن پذیرش میدهد 

 
پیگیری ثبت نام ثبت نام اولیه